Chúng tôi cung cấp chứng chỉ CE


Chứng nhận.
● Đối tác tuyệt vời ở cấp độ AA 2019● Quân đội của Kings● Doanh nghiệp chăm sóc● Nhà cung cấp xuất sắc năm 2018● Nhà cung cấp xuất sắc của năm 2019● Giải thưởng hợp tác xuất sắc● Pennant từ khu vườn đồng quê● Thư ủy quyền của Sheng Ji● Nhà phân phối chung của ốc vít Hà Bắc Junchuang ở miền Nam Trung Quốc
Chứng chỉ
● Đối tác tuyệt vời cấp độ AA 2019● Quân đội của Kings● Xí nghiệp chăm sóc● Nhà cung cấp xuất sắc năm 2018● Nhà cung cấp xuất sắc năm 2019● Giải thưởng hợp tác xuất sắc● Pennant từ vườn đồng quê● Thư ủy quyền của Sheng Ji● Nhà phân phối chung của ốc vít Hà Bắc Junchuang ở miền Nam Trung Quốc